Szkolenia dla nauczycieli

                       

Szkolenia dla nauczycieli
Doskonalenie zawodowe to podstawa dobrego wykonania pracy, zwłaszcza w oświacie. Podnoszenie kompetencji zawodowych jest potrzebne do podtrzymania wysokiego poziomu kształcenia w szkołach. Natomiast  w szkoleniach często pomijane są kompetencje, dotyczące sfery osobowościowej nauczyciela. Z myślą o tym psycholodzy, pedagodzy i psychoterapeuci Poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży „Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan”, stworzyli szkolenia dla nauczycieli. Prowadzone są w formie warsztatów, przy użyciu różnorodnych metod, aktywizujących ich uczestników: mini-wykład interaktywny, dyskusja, praca w małych grupach, praca indywidualna, ćwiczenia.
A jeśli szkolenia, którego szukasz nie ma w naszej ofercie, to dla nas żaden problem! Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, dopasujemy szkolenie do Twoich potrzeb! Skontaktuj się z nami mailowo:  biuro@erapsyche.com lub telefonicznie: +48 663 794 403.

Szkolenie: Agresywny rodzic – instrukcja obsługi

Agresja jest zachowaniem nieakceptowanym społecznie, jednak wciąż często pojawiającym się  w naszym otoczeniu. Obecność agresywnych zachowań często świadczy o występowaniu wielu czynników stresogennych. Agresja nie jest bowiem przejawem szczęścia i harmonii, ale formą reagowania na sytuacje, z którymi człowiek sobie nie radzi.
Podczas szkolenia uczestnicy utrwalą sobie, czym jest agresja, z czego może wynikać oraz jak stawiać jej czoła w relacji z rodzicami uczniów, ponosząc jak najniższe koszty psychiczne.
Cel szkolenia:
 • zwiększenie wiedzy i świadomości na temat agresji i jej przyczyn;
 • poznanie form komunikacji, które minimalizują zachowania agresywne;
 • rozwijanie umiejętności budowania dialogu z rodzicami;
 • poznanie oraz zdobycie umiejętności stawiania granic w relacjach oraz budowania wizerunku profesjonalisty;
 • dostarczenie wiedzy, w jaki sposób prawo chroni nauczycieli.
Program szkolenia:
 • Czym jest agresja oraz jakie są jej przyczyny.
 • Zrozumieć agresora – dlaczego ludzie reagują w sposób agresywny?
 • Sposoby komunikowania się z rodzicami, służące obniżaniu napięcia w relacjach.
 • Jak zadbać o siebie, czyli o stawianiu zdrowych granic z poszanowaniem drugiej strony.
 • Jak radzić sobie z „trudnym” rodzicem – techniki rozmów i wybrane narzędzia komunikacyjne, dostosowane do typu rozmówcy (agresywny-manipulant, agresywno-roszczeniowy, agresywno-ingracjacyjny).
 • Sztuka nabierania dystansu – jak nie przenosić negatywnych emocji w relacji z rodzicem na ucznia.
 • Nie jestem bezradny – jak prawo chroni nauczyciela i z jakich instrumentów można skorzystać.

Szkolenie: Oswoić stres

Stres towarzyszy każdemu z nas zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Z punktu widzenia psychologii, stres to reakcja adaptacyjna organizmu między możliwościami jednostki a wymogami danej sytuacji. Może on wpływać na nas negatywnie, jeśli nie potrafimy sobie z nim poradzić lub stymulująco, mobilizując do wykonywania zadań i osiągania celów.
Osoby doświadczające nadmiernego stresu często wskazują na: trudności w codziennym funkcjonowaniu, problemy z koncentracją, rozdrażnienie, niemożność podjęcia decyzji. Podczas szkolenia nauczymy jak rozpoznawać przyczyny stresu, wypracowujemy rozwiązania sprzyjające jego zmniejszeniu, a także zaprezentujemy techniki redukcji stresu.
Cel szkolenia:
 • nauczenie się rozpoznawania swoich indywidualnych stresorów;
 • rozpoznawanie stresorów zewnętrznych;
 • rozpoznawanie przyczyn zwiększonego stresu w pracy nauczyciela;
 • poznanie negatywnych skutków stresu;
 • zwiększenie świadomości jaki wpływ ma stres na funkcjonowanie w życiu osobistym
  i zawodowym;
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem emocjonalnym;
 • nabycie umiejętności profilaktyki stresu.
Program szkolenia:
 • Czym jest stres – eustres, dystres.
 • Jak radzić sobie ze stresem na poziomie indywidualnym.
 • Jak zwiększać swoją adaptację w sytuacjach przeciążenia.
 • Jak zarządzać własnym stresem i nie dać mu przejąć „kontroli”.
 • Jak wykorzystać techniki i sposoby obniżające napięcie emocjonalne i stres w praktyce.
 • Jak korzystać z technik relaksacyjnych redukujących poziom stresu.
 • Jak nadawać sens swoim działaniom i wzmocnić swoje poczucie skuteczności.

Szkolenie: Mediacje i negocjacje dla nauczycieli

Cel szkolenia:
 • uświadomienie istoty i źródeł konfliktów oraz znaczenia mediacji dla ich rozwiązywania;
 • ukształtowanie umiejętności stosowania wybranych technik mediacyjnych i negocjacyjnych;
 • rozwijanie kompetencji twórczego myślenia, jako narzędzia pracy negocjatora i mediatora.
Program szkolenia:
 • Konflikt – jego natura i źródła. Rozwojowy i konstruktywny aspekt konfliktu.
 • Nastawienia, przesądy, przedwiedza jako zagrożenia dla skuteczności działań mediatora/negocjatora.
 • Istota mediacji
  • pojęcie mediacji;
  • profil skutecznego mediatora;
  • podstawowe założenia mediacji;
  • fazy przebiegu procesu mediacji;
  • wybrane techniki komunikacyjne podnoszące skuteczność mediacji;
 • Istota negocjacji
  • pojęcie negocjacji i główne zasady ich prowadzenia;
  • profil skutecznego negocjatora;
  • sytuacje trudne w negocjacjach i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Twórcze myślenie jako ważny aspekt aktywności mediatora/negocjatora.

Szkolenie: Autoprezentacja w pracy nauczyciela

Cel szkolenia:
 • poznawanie sposobów konstruktywnego wykorzystania własnych umiejętności autoprezentacyjnych;
 • oswajanie wybranych technik autoprezentacji służących do budowaniu autorytetu;
 • wykorzystywanie w praktyce poznanych technik autoprezentacyjnych do budowania autorytetu;
 • zdobycie umiejętności dostosowania odpowiedniej techniki autoprezentacji do wymogów sytuacji.
Program szkolenia:
 • Siła autoprezentacji i jej istota – czym powinna być: celem czy środkiem?
 • Związek autoprezentacji z budowaniem autorytetu.
 • Techniki perswazyjne służące budowaniu autorytetu.
 • Wybrane prawa perswazji.
 • Warunki mające znaczenie dla efektywności podejmowanych działań (kto mówi, do kogo mówi, kontekst).
 • Czym są i w jaki sposób unikać porażek autoprezentacyjnych?
 • Ćwiczenie nabytych umiejętności stosowania technik autoprezentacyjnych do budowania autorytetu.

Szkolenie: Autyzm i depresja w szkole – jak rozpoznać, jak reagować?

Cel szkolenia:
 • dostarczenie wiedzy na temat autyzmu i depresji;
 • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania ich symptomów w zachowaniach dziecka;
 • kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na zachowania dzieci dotkniętych depresja lub autyzmem;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia otoczenia sprzyjającego zabezpieczaniu potrzeb chorych dzieci.
Program szkolenia:
 • Autyzm jako spektrum – czym może się charakteryzować dziecko autystyczne?
 • Potrzeby dziecka w spektrum – w jaki sposób je odczytywać i zaspokajać w szkole, jak adekwatnie reagować na niestandardowe zachowania?
 • Przyjazna przestrzeń – jak ją budować?
 • Depresja – według Światowej Organizacji Zdrowia – drugi po zaburzeniach krążenia, najpoważniejszy problem cywilizowanego świata.
 • Przyczyny i objawy – w jaki sposób patrzeć, by nie przeoczyć?
 • Czy możemy w szkole wspierać dziecko z depresją? Jakie kroki powinniśmy podjąć. 
 • Zagrożenia i konsekwencje dziecięcej depresji.
 • Klasa jako zespół – co powinni wiedzieć? Jak mówić, by uwrażliwiać na odmienne potrzeby ich kolegów.

Koleżeńskie superwizje

Spotkania w grupie do 8 osób. Przestrzeń do rozmowy, dzielenia się opiniami, bez oceny i bez „spiny”,  ustalonej roli prowadzącego i słuchacza, scenariuszy spotkań.  Podążanie zatym, co pojawi się w trakcie, z możliwością zajrzenia w głąb siebie.
Czas trwania: ok. 3 godziny
To autorski program Eweliny Śliwińskiej-Kur, która od 15 lat pracuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie szkoleń, w których brała udział, zauważyła, że wychowawcy wychodzą z nich czasami bez poczucia satysfakcji.
To sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest i czego tak naprawdę potrzebujemy? Do czego doszłam? W trakcie przerw, a czasem nawet w trakcie szkoleń, my (wychowawcy/nauczyciele) nie możemy się ze sobą nagadać. Bez końca możemy opowiadać o „naszych dzieciakach”, ich problemach, naszych problemach z nimi i z ich rodzicami. Potrzebujemy wyrzucić z siebie naszą złość, frustrację na to, czego nie możemy zmienić, albo uwierzyliśmy po latach pracy, że nie możemy. Mamy dużą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, ale jakoś samo to: WIEM – nie pomaga.
Stąd pomysł na koleżeńskie superwizje. By nauczyciele mogli powiedzieć sobie nawzajem, w jaki sposób pracują, co udało im się osiągnąć, co zrobili. Przecież tak mało jest okazji, aby podzielić się sukcesami i wspólnie się nimi cieszyć.

Specjaliści prowadzący szkolenia:

 

dr Anetta Pereświet-Sołtan

Psycholog społeczny i pedagog, trener biznesu, wykładowca w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie psychologii komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania i organizacji. Właścicielka poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży „Era Psyche. Psychoterapia i rozwój”. Autorka lub współautorka wielu projektów szkoleń indywidualnych oraz grupowych dla różnych grup zawodowych (w tym: nauczycieli), firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ma doświadczenie w pracy z nauczycielami i tutorami. Jest konsultantem tutorów, głównie w obszarze budowania relacji z dziećmi i młodzieżą, w oparciu o ich potrzeby rozwojowe. Autorka artykułów naukowych, komentatorka wydarzeń społecznych w mediach.

Agata Wojcieszonek

Absolwentka kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim, ze specjalistycznym blokiem tematycznym z zakresu rewalidacji. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, a także studia podyplomowe:
• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jako pedagog szkolny, pomaga uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych, prowadzi zajęcia korekcyjne i kompensacyjne dla osób z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

Katarzyna Jaszczyszyn

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeutą zajęciowym i pedagogicznym z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w szkołach. Pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na podstawowym etapie edukacji.

Mateusz Kur

Psycholog (absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej).  Ponadto w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego ukończył studia podyplomowe w kierunku przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Zainteresowanie człowiekiem, w jego holistycznym ujęciu, realizował już podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa. Bliskie są mu problemy osób z wadą słuchu, a dzięki znajomości języka migowego oraz perspektywy, z jakiej niesłyszący postrzegają rzeczywistość, rozumie ich świat.

Ewelina Śliwińska-Kur

Ma 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobyła przede wszystkim w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Celem jej autorskiej metody pracy jest to, aby dziecko na nowo odnalazło poczucie wpływu na własne życie, poczucie wartości, zasoby, talenty, poznało i potrafiło szanować osobiste granice i siebie. Jest w trakcie trzyletniego kursu Somatic Experiencing Terapia Traumy oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Ukończyła warsztat wg autorskiego programu Alego Duarte (somatyczne praktyki samoregulacji dziecka).

Natalia Ziołańska-Figlak

Psycholog (absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej), ukończyła szkolenie z terapii schematów. W przeszłości charytatywnie uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach oraz wakacyjnych wyjazdach organizowanych w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Magda Kasprzyk

Psycholog (Uniwersytet Wrocławski) w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Ukończyła szkolenia: Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR i nowości w DSM-5, Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych, Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych i Posttraumatycznych, Hipnoza kliniczna- kurs podstawowy i zaawansowany, Psychoterapia par. Pracuje w podejściu psychoterapii integratywnej systemowej, a więc korzystam z metod pochodzących z różnych nurtów, m.in. psychodynamicznego, systemowego, poznawczo-behawioralnego, hipnozy ericksonowskiej, pracy z ciałem, Gestalt.

MEDIACJE RODZINNE, SZKOLNE I SĄDOWE

Mediacja jest pozasądową formą dochodzenia do porozumienia dla par,  małżeństw, rodziców, dzieci . Dla wszystkich , którzy potrzebują pomocy w rozwiązaniu konfliktu . Dla  pracowników, pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Mediator może także pomóc w rozwiązywaniu konfliktów  sąsiedzkich , czy np. dotyczących wykonawców robót wykończeniowych. Mediacja to możliwość wypracowania rozwiązania dobrego dla obu stron konfliktu, a nie tylko dla jednej, jak ma to miejsce w postępowaniach sądowych. To czasami jedyna okazja do rozmowy pomiędzy skonfliktowanymi stronami i wysłuchania się nawzajem . W przypadku mediacji szkolnych, mediator pomaga szkołom i rodzicom w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych  pomiędzy rodzicami dziecka , a szkołą, rodzicami dziecka,  a rodzicami pozostałych dzieci oraz pomiędzy dziećmi. To także pomoc  w rozwiązaniu spraw konfliktowych, takich jak np. mobbing w środowisku szkolnym. Każde spotkanie mediacyjne trwa 1,5 godziny zegarowej. Przyjmuje się, iż całe postępowanie to 3 spotkania. Ilość spotkań uzależniona jest od  złożoności sprawy i zawsze jest ustalana ze stronami.

Specjalistka prowadząca mediacje:

Katarzyna Gilarska

Mediator Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Zielonej Górze, a także mediator szkolny.

Moją pasją jest praca z ludźmi i pomaganie im w  sytuacjach konfliktowych. „Dzisiaj musimy być gotowi przecierać sobie szlak . Jeśli dotarłeś, aż tutaj , to po to , żebyś wniósł przyszłość w swoją teraźniejszość , żeby udało Ci się odmienić sytuację . Dzisiaj jest dobry dzień , żeby zacząć pracować nad swoją niezwykłą zmianą „ Bernardo Stamateas Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych. Prowadzę sprawy z zakresu spraw rodzinnych , małżeńskich ,cywilnych ( podziały majątku wspólnego ), w których strony chcą dojść do porozumienia  korzystając z alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja. Mediuję także w szkołach wspierając je w trudnych sytuacjach konfliktowych. Stworzyłam autorski  program warsztatów nt. mediacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest zapobieganie przemocy w środowisku rówieśniczym i propagowanie mediacji. Napisałam i prowadzę program szkoleniowy dla nauczycieli na temat mediacji w szkole (i nie tylko). Jestem także konsultantem psychoterapii pozytywnej .

Serdecznie zapraszam !

Kontakt: tel. +48 660 731 135

e-mail: kontakt@mediacjegilarska.pl

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound